Ralli Heyecanı Başladı

Mar­ma­ris, Datça ve Ula ‘da Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi, bu gün başladı. Pazar günü ödül töreniyle sona erecek . Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Cum­hur­baş­kan­lı­ğı hi­ma­ye­si­ne alı­nan, 2020 FIA Dünya Ralli Şam­pi­yo­na­sı 5.ya­rı­şı Tür­ki­ye Ral­li­si, Tür­ki­ye Oto­mo­bil Spor­la­rı Fe­de­ras­yo­nu (TOS­FED) ta­ra­fın­dan 18-20 Eylül ta­rih­le­ri ara­sın­da Mar­ma­ris’in ev sahipliğinde Marmaris ,Datça ve Ula’da dü­zen­le­necek. 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılacak. Son iki yıl­dır ‘ül­ke­mi­zin ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı en büyük spor or­ga­ni­zas­yo­n olan Tür­ki­ye Ral­li­si, Mar­ma­ris ,Datça ve Ula’nın  eşsiz çam or­man­la­rı ve muh­te­şem de­ni­zi­nin gü­zel­li­ği eş­li­ğin­de, dün­ya­ca ünlü pi­lot­la­rı ve ekip­le­ri­ni ağır­la­ya­cak. Se­yir­ci­siz ya­pı­la­cak ve  bu gün (18 Eylül Cuma) baş­la­yan  Tür­ki­ye Ral­li­si, Dün­ya­nın en hızlı ralli pi­lot­la­rı­nın nefes kesen mü­ca­de­le­le­ri­ne sahne ola­cak. 3 gün bo­yun­ca Mar­ma­ris, Datça ve Ula böl­ge­le­rin­de­ki özel etap­lar­da devam edecek he­ye­can, 155 te­le­viz­yon ka­na­lın­dan canlı ya­yın­lar­la tüm Dünya’ya ulaş­tı­rı­la­cak. Özel­lik­le çevre ko­nu­sun­da çok has­sas dav­ra­nı­lan Ralli Şam­pi­yo­na­sın­da ça­lış­ma­lar il­gi­li ku­rum­lar ile bir­lik­te ko­or­di­ne­li bir şe­kil­de ya­pı­la­rak has­sa­si­yet­le­ri göz önün­de bu­lun­du­ra­cak.
Covid-19 salgını nedeniyle “yeni normal” hayata geçirilen koşullarında  ralli, sağlık protokolleri çerçevesinde gerçekleştirilecek
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün seyircisiz olarak yapılmasına izin verdiği rallide, önceki yıllardaki gibi seyirci alanları oluşturulmayacak. Özel sağlık tedbirleri uygulanan organizasyon öncesinde, rallide görev alacak kişilere Covid-19 testleri yapılacak. 
Ralli süresince herkese maske takma zorunluluğu getirilirken, testleri pozitif çıkanların organizasyonlara katılmasına izin verilmeyecek.
Ralli Yönetim Merkezine 2 bin Covid-19 PCR testi getirildiği ve ilk testler, saha ile ofis çalışanlarına yapıldığı belirtildi.
Marmaris Atatürk Meydanı’ndaki start seremonisiyle başlayacak 707 kilometre uzunluğundaki ralli, 3 gün boyunca Marmaris, Datça ve Ula bölgelerindeki 12 özel etaptaki mücadelenin ardından 20 Eylül’de Asparan mevkisin de yer alan servis parktaki ödül töreniyle son bulacak

Sosyal Medyada Paylaşmak için Tıkla...